Andělská zpráva

Hezký den, vítám vás u druhého dílu seriálu Připravme se na Vánoce. Pokud jste neměli příležitost přečíst si první díl, chci vás povzbudit, abyste si udělali čas a přečetli si ho. Ale není to podmínkou, každý díl je samostatná epizoda, byť se někdy budu odkazovat na to, o čem jsem již psal dříve. Cílem tohoto seriálu je přinést zamyšlení nad biblickými texty, které se nějakým způsobem týkají událostí, které si připomínáme o Vánocích. Nečekejte dlouhá kázání, ale berte to to jako odrazový můstek pro vlastní rozmýšlení nad Biblí.

Dnešní text je delší úsek z první kapitoly Lukášova evangelia, prvních 25 veršů v Českém ekumenickém překladu (ČEP).

I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“ Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku.“ Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“ Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si: „Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi.“

Kdo jste četli včerejší díl nebo znáte Bibli, tak jste si jistě všimli rozdílu mezi včerejším a dnešním textem. Jan zahájil své evangelium slovy o počátku, Lukáš nám ukazuje, že se bude snažit o chronologický pohled na události Ježíšova života.

Ale stejně jako Jan začíná i Lukáš své evangelium tím, co se stalo před Ježíšovým narozením, protože to je důležité pro pochopení celého příběhu.

Lukáš nám představuje starší manželský pár – Alžbětu a Zachariáše. Je zajímavé si všimnout, že oba byli zbožní, spravedliví, žili podle toho, co se Bohu líbí, ale přesto nešel život podle jejich představ.  Byli bezdětní, což v té době znamenalo pohanu, jak jsme o tom četli v poslední větě dnešního textu. Hned v první kapitole svého evangelia nás Lukáš učí, že Bůh není automatem na vyslyšení modliteb, že i dobrým lidem se dějí špatné věci. Oba byli spravedliví, ale Bůh jim nedal, zač se jistě dlouhé roky modlili – potomka. Přesto mu zůstali věrni.

Jak to máme my? Usuzujeme na existenci Boha podle toho, zda se nám, nebo i druhým, dějí špatné věci? Pokud věříme, že Bůh je, posuzujeme ho podle toho, jak se nám vede? Dokážeme Boha uctívat a poslouchat i tehdy, když prožíváme nespravedlnost, nevidíme vyslyšení naší modlitby, když se máme špatně?

Alžběta i Zachariáš teď již byli staří a naděje na vyslyšení jejich modliteb zmizela. Jenže Bůh na jejich modlitby nezapomněl, Bůh není omezený, a tak posílá svého anděla, aby Zachariášovi sdělil úžasnou věc. Zachariáši, Bůh je bohem zázraků, na stará kolena se vám narodí syn a bude to skvělý chlap! Anděl tuto zprávu zvěstuje s vírou, že se tak prostě stane, neboť je to slovo Boží, jak jsem o tom mluvil i včera. Ale Zachariáš? Ten se po právu divil a chtěl vědět, jak pozná, že je to pravda: Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Nicméně anděl jeho otázku považoval za projev nedůvěry Bohu. Zachariáš byl kněz, a proto měl Boha znát a vědět, že Bůh nemluví do větru. Jistě znal výrok o Božím slově zapsaný u proroka Izajáše: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Iz 55,11 ČEP) Také znal příběh Abrahama a Sáry, kterým se narodil syn, ač byla Sára již po přechodu. Zachariáš měl Boha znát, a proto neměl pochybovat.

V této souvislosti se sami sebe ptejme. Pokud jsme křesťané, důvěřujeme Bohu, že může udělat i nemožné? Je nějaká oblast, kde nevěříme (nebo nečekáme), že by Bůh něco zmohl? Kde jsme to již vzdali?

Ačkoli Zachariáš pochyboval, Bůh stejně učinil zázrak, kterým naplnil své slovo. Alžběta otěhotněla, jak čteme na konci dnešního příběhu: Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala. Ačkoli my mnohdy pochybujeme, tak Bůh není omezený našimi pochybnostmi, představami, našimi možnostmi a schopnostmi. Jak skvělá zpráva i do dnešních nejistých dnů. I když my nemůžeme, tak Bůh může.

Jsme na konci dnešního dílu, moc děkuji za vaši pozornost. Pokud vás tento seriál zaujal, ocením, když ho jakýmkoli způsobem podpoříte. Povězte o něm svým přátelům, pošlete e-mailem odkaz, sdílejte ho na sociálních sítích nebo někoho povzbuďte tím, co vás oslovilo.