Člověk, další člověk, … a ještě člověk

Hezký den. Vítejte u dalšího dílu seriálu Připravme se na Vánoce, který přináší zamyšlení nad biblickými texty týkajících se příchodu Ježíše Krista na tuto zem. Mou touhou je, abyste si daný díl nejen přečetli, ale abyste sami dále přemýšleli nad pasáži z Bible, kterou se ten den zabývám.

Dnes budeme společně číst prvních 17 veršů Nového zákona, z první kapitoly Matoušova evangelia. Pokud jste Bibli ještě nikdy nečetli, chci vás povzbudit, abyste vytrvali ve čtení, i když si třeba budete říkat, že tak nudný úvod jste ještě nečetli. Naopak vy, kdo Bibli znáte, tušíte, co vás čeká. Rodokmen. Tak pojďme na to, budeme ho číst z Českého ekumenického překladu (ČEP).

Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra, Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.

Pokud nejste milovníkem rodokmenů, můžete si oddechnout. Máme to za sebou 🙂 Ale teď vážně. Nám se tento text možná jeví nezáživný, zbytečný, ale je potřeba si uvědomit, že v Novém zákoně máme čtyři knihy evangelií a každé je trochu jiné. Liší se mimo jiné autorem a adresáty, kterým bylo primárně určeno. Matoušovo evangelium bylo psáno primárně lidem s židovskými kořeny. A pokud jste četli Starý zákon, tu tlustější část Bible, tak víte, že v ní najdeme mnoho rodokmenů a výčtů. Pro Židy to bylo důležité. Dokonce za doby Nehemjáše, kdy se Izraelité vraceli po desítkách let ze zajetí, nedovolili vykonávat službu v chrámu lidem, kteří nedokázali doložit na základě rodokmenů to, že jsou opravdu Židé.

Když se podíváme na dnešní text z výšky, tak si můžeme všimnout několika věcí. Najdeme tam mnohé známé postavy, jako třeba Abrahama nebo krále Davida. Máme-li rádi čísla a počty, jistě nám neunikne, že počty pokolení úplně nesedí, že čtrnáct není vždy čtrnáct. A pokud si uvědomujeme, že tehdejší společnost byla patriarchální, přímo nám bude bít do očí to, že v rodokmenu je několik žen. Vždyť rodokmeny obvykle sledují mužskou linii.

Proč je v rodokmenu Ježíšově několik žen? Támar, Rachab, Rút, žena Uriášova, Marie. Pokud bych byl Židem v prvním století, kdy bylo Matoušovo evangelium sepsáno, jistě bych se chytal za hlavu. Proč právě tyto ženy? Vždyť ve Starém zákoně je tolik jiných žen, které bychom si mohli vzít za vzor. Ale tyto! Bože, to snad nemyslíš vážně!

Však poslouchejte, co jsou zač, pokud jejich příběhy neznáte.

Támar. Vzala si Judova syna, který záhy zemřel. Podle tehdejších zvyklostí si ji vzal jeho bratr, který však také zemřel. Juda měl ještě jednoho syna a slíbil, že až vyroste, tak ho dá Támar za manžela. Jenže Judovi se do toho nechtělo a svůj slib nedodržel, neboť nechtěl riskovat, že i posledního syna stihne stejný osud jako jeho bratry. A tak to Támar vzala do svých rukou a rozhodla se zjednat spravedlnost. Věděla, že Juda, který nedávno ovdověl, půjde do Timny. Támar se převlékla za prostitutku, počkala u cesty a … asi tušíte, jak to dopadlo. Juda se s ní vyspal, ona otěhotněla a narodily se jí dvojčata Perez a Zerach.

Rachab. Prostitutka z Jericha, města, které se Bůh rozhodl zničit. Žena, která uvěřila tomu, že Bůh, kterého uctívají Izraelité, je pravým Bohem, a tak se rozhodla pomoci izraelským průzkumníkům.

Rút. Žena pohanského původu, která ovdověla a se svou tchýní se přistěhovala do Izraelské země. Na radu své tchýně se jednou v noci přikradla na místo, kde po oslavě odpočíval Bóaz a vlezla si k němu pod deku. K ničemu nedošlo, nicméně Bóaz se poté rozhoupal a vzal si ji za manželku.

Žena Uriášova. Nahá se koupala na střeše, a nechala se přitom pozorovat králem Davidem. Ten se nechal unést krásou a touhou, dal si ji přivést, vyspal se s ní a když zjistil, že je těhotná, snažil se to zakrýt a když se mu to nepovedlo, tak se nakonec dopustil vraždy.

Čtyři ženy ze Starého zákona, které mají společné to, že v jejich životech hrály důležitou roli věci jako ženskost, sex, skandál, ale také touha po spravedlnosti a víra v Boha. Čtyři ženy, jejichž příběh připravuje čtenáře na zvěst o tom, že z Marie (bez Josefova přičinění) se narodil Ježíš, řečený Kristus.

Ženy, které nám zároveň ukazují to, že Bůh miluje a dokáže si použít každého, kdo mu důvěřuje, bez ohledu na to, kým a jaký je. Pokud jsi v nějaké oblasti života selhal, něco se ti stalo a kvůli tomu si myslíš, že pro Boha nejsi dost dobrý, tak nezoufej. Bůh miluje i Tebe. Ježíš přišel i kvůli Tobě. Bůh ocenil víru prostitutky. Bůh se postaral o ženu, kterou zneužil král. Bůh si může použít i Tebe, pokud se mu dáš k dispozici.

Bůh si může použít nejen nás, ale i ty, kteří nemají možnost číst tento seriál, protože třeba nemají telefon nebo počítač, jsou už staří a techniku neovládají nebo jsou natolik navyklí na krátká videa, že tak dlouhé povídání nejsou schopni poslouchat ani číst, natož vstřebat. Bůh miluje a používá si i ty, kteří mají všelijaké dis nebo jim nebylo tolik dáno.

Nechme se tím, jaké ženy představuje dnešní text, inspirovat k vlastnímu přemýšlení o tom, jak se díváme na lidi, kteří jsou jiní než my, zastávající jiné názory než my, jsou na okraji společnosti nebo mají za sebou nějakou aféru atd. Bůh je miluje stejně jako nás. Pamatujme na to, až se s nimi příště setkáme.

Jsme na konci, děkuji že jste vydrželi číst až sem. A jako obvykle budu vděčný, pokud o tomto seriálu dáte vědět lidem ve svém okolí. Děkuji.