Josefovo dilema

Hezký den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Připravme se na Vánoce. Stejně jako v předchozích dnech chci přemýšlet nad biblickým příběhem, který se pojí k narození Ježíše Krista a jeho službě tady na zemi. A jako vždy vás chci povzbudit k tomu, abyste se k dnešním textu vrátili a rozvažovali nad ním sami. Třeba vás zaujmou jiné věci, než které zmíním já.

V posledních třech dílech jsem se věnoval Marii, Ježíšově matce, konkrétně tomu, jak k ní Bůh promluvil skrze anděla a jak na to reagovala. Včerejší text končil tím, že Maria se zhruba na začátku druhého trimestru vrací od Alžběty domů, kde se musela potkat s Josefem, svým snoubencem. A právě na Josefa se přesouvá dnešním textem pozornost.

Budu číst z 1. kapitoly Matoušova evangelia, verše 18 až 25, z Českého ekumenického překladu (ČEP).

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Představte si, že jste Josef. Zasnoubili jste s Marií, což v té době byl závazný akt, který šel zrušit jen rozvodem. Nicméně až do svatby se od vás očekávala sexuální čistota. A Josef ji dodržel. Jenže když se jeho snoubenka vrátila od své příbuzné, byla v jiném stavu, někdo by řekl, že se vrátila s outěžkem. Co byste dělali?

Zákon přikazoval cizoložnice kamenovat. Jenže nechte ukamenovat dívku, kterou máte rád. Navíc, když říká takové zvláštní věci. Pravdou je, že text explicitně nezmiňuje rozhovor mezi Marií a Josefem, ale je nanejvýš pravděpodobné, že Marie s Josefem mluvila. Prý se jí zjevil anděl a zvěstoval jí narození syna. Věřili byste tomu? Jak byste se rozhodli? Pravda je to, že Marie je těhotná a že až doposud byli vždy k početí nutní dva. Takže co teď? Josef se rozhodl dát Marii milost, rozhodl se, že Marii nenechá ukamenovat jako cizoložnici, ale že ji potají propustí.

V českém studijním překladu není použito slovo „se rozhodl“, ale čteme tam „to rozvážil“. Vůbec to nebylo jednoduché rozhodnutí. Kdyby Josef reagoval prudce, v hněvu a naštvání, možná by ji nechat ukamenovat. Jenže Josef to rozvážil. Dal si čas, vyslechl Marii a pravděpodobně o tom také mluvil s Bohem. Josef to rozvážil a rozhodl se pro cestu milosti. Kéž bychom my všichni dokázali nelehké situace dobře rozvážit, kéž nejednáme zkratkovitě, pod vlivem emocí, ale hledáme Boží pohled na danou věc.

Josef se rozhodl, ale pak se to stalo. Anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

Bůh k Josefovi promluvil ve snu, potvrdil Mariinu verzi událostí a povzbudil ho k tomu, aby se nebál zůstat s Marií, protože syn, který se jí narodí, přinese záchranu Izraeli. Bůh promluvil a co Josef? Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův

Musel to být hodně zvláštní sen, když se Josef rozhodl podle něj zařídit. Znamenalo to totiž přijmout roli toho, kterému mohli klidně celý život předhazovat buď to, že se s Marií vyspal ještě před svatbou nebo že je „blb“, když si vzal Marii, i když se s kýmsi spustila v době jejich zasnoubení. A kdoví zda s tím třeba nebude pokračovat i po svatbě. Josef však rozpoznal, že k němu mluví Bůh. Že se v jeho době, dokonce v jeho domě, naplní slova proroka Izajáše o panně, která počne a porodí syna. Josef rozpoznal Boží hlas a rozhodl se poslechnout. Víme, jakým způsobem mluví Bůh k nám? Jsme ochotni poslechnout?

Josef se pro něco rozhodl, ale na základě Božího jednání své rozhodnutí změnil. Dneska se zejména politikům předhazuje, že po letech mají na něco jiný názor, než měli kdysi. Určitě máme v životě usilovat o integritu, ale nebojme se s pokorou přehodnotit své názory, postoje i rozhodnutí, ne tehdy, když se nám to hodí do krámu, ale pokud nám to Bůh ukáže nebo zjistíme, že jsme se mýlili.

Josef tedy na základě Boží intervence změnil názor a rozhodl se nejen postarat o těhotnou Marii, ale také se stát Ježíšovým nevlastním otcem. Je něco, co po nás Bůh v tento adventní čas chce? Jsme ochotni něco obětovat a jít do toho?

Tolik přemýšlení nad dnešním textem. Děkuji, že jste vydrželi číst až sem. Budu moc rád, pokud o tomto seriálu dáte vědět dalším lidem. Můžete jim prozradit, že v dalším díle budu mluvit o narození Ježíše a také o jeslích.

Těším se zase příště.